Production Codes

Production dates Production Code Model Chassis Engine Power Drivetrain Steering Region
2008-10 - 2010-02 UH51 116d Sports Hatch N47D20K0 85kW Rear-Wheel Drive left Europe
2008-12 - 2010-02 UH52 116d Sports Hatch N47D20K0 85kW Rear-Wheel Drive right Europe
- - - UE11 116i Sports Hatch N45B16O2 85kW Rear-Wheel Drive left Europe
- - - UE12 116i Sports Hatch N45B16O2 85kW Rear-Wheel Drive right Europe
- - - UE31 116i Sports Hatch N43B16O0 90kW Rear-Wheel Drive left Europe
- - - UE32 116i Sports Hatch N43B16O0 90kW Rear-Wheel Drive right Europe
2008-10 - 2010-02 UH31 116i Sports Hatch N43B20K0 90kW Rear-Wheel Drive left Europe
2008-10 - 2010-02 UH32 116i Sports Hatch N43B20K0 90kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-01 - 2010-02 UD71 118d Sports Hatch N47D20U0 105kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-09 - 2010-02 UD72 118d Sports Hatch N47D20U0 105kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-02 - 2010-02 UE51 118i Sports Hatch N43B20U0 105kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-10 - 2010-02 UE52 118i Sports Hatch N43B20U0 105kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-10 - 2010-02 UE71 118i Sports Hatch N46B20U2 100kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-11 - 2010-02 UE72 118i Sports Hatch N46B20U2 100kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-02 - 2010-02 UD91 120d Sports Hatch N47D20O0 130kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-09 - 2010-02 UD92 120d Sports Hatch N47D20O0 130kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-02 - 2010-02 UD11 120i Sports Hatch N43B20O0 125kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-10 - 2010-02 UD12 120i Sports Hatch N43B20O0 125kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-09 - 2010-02 UD31 120i Sports Hatch N46B20O2 115kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-10 - 2010-02 UD32 120i Sports Hatch N46B20O2 115kW Rear-Wheel Drive right Europe
2007-03 - 2010-02 UH11 123d Sports Hatch N47D20T0 150kW Rear-Wheel Drive left Europe
2007-04 - 2010-02 UH12 123d Sports Hatch N47D20T0 150kW Rear-Wheel Drive right Europe
2006-01 - 2010-02 UD51 130i Sports Hatch N52B30O1 190kW Rear-Wheel Drive left Europe
2006-10 - 2010-01 UD52 130i Sports Hatch N52B30O1 190kW Rear-Wheel Drive right Europe